各作家一点のみ展示

Shinji Asano
Koichi Iyoda
Kaoru Koga
Ryu Kimura
Toru Nogawa
Nobuki Omori
Shoji Tanaka